Privacybeleid

FAST FITNESS verbindt zich tot de naleving van de gedragscode in de fitness-sector.

Art.1: Inschrijving en FAST FITNESS lidkaart.
a. Personen met een minimum leeftijd van 16 jaar (onder de 18 jaar met toestemming van ouder of voogd) kunnen een FAST FITNESS lidmaatschap aangaan door zich in te schrijven in de club. Door zich in te schrijven verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de huisregels en dat hij hiermee akkoord gaat. Het lidmaatschap vangt aan op datum van inschrijving (= startdatum). Vanaf die datum is het lid de bijdragen, zoals opgenomen in artikel 2.c van de algemene voorwaarden, verschuldigd.

b. Tijdens zijn eerste bezoek aan de FAST FITNESS club ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs zijn lidkaart. Enkel op vertoon van een geldige lidkaart krijgt een lid toegang tot de FAST FITNESS club. Bij verlies of defect van de lidkaart moet een vervangende lidkaart aangekocht worden in de club, waarvoor €10 zal aangerekend worden door FAST FITNESS.

c. De lidkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. De lidkaarthouder blijft ten allen tijde aansprakelijk en / of verantwoordelijk voor het gebruik en / of misbruik van de lidkaart.

Art.2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.
a. Het lidmaatschap omvat het lidgeld, toegang tot de fitnesszaal tijdens de openingsuren, gebruik van de douches en/of deelname aan de groepslessen. Het lidmaatschap omvat geen individuele fitnessbegeleiding. Dranken zijn betalend, via de voorziene frisdrankautomaat. FAST FITNESS staat niet in voor wisselgeld en/of pasmunt. Elk lid dient zich te voorzien van eigen pasmunt.

b. Een lidmaatschap bij FAST FITNESS is steeds een overeenkomst van bepaalde duur, met uitzondering van overeenkomsten waarvan de betaling gebeurt via maandelijkse domiciliëring.

c. Voor het lidmaatschap is, behoudens andersluidende overeenkomst, verschuldigd: een eenmalige inschrijvingsbijdrage en een maandelijkse bijdrage voor het abonnement of een bijdrage voor de beurtenkaart. Wanneer het abonnement wordt stopgezet of indien de beurtenkaart vervalt en het lid biedt zich na 1 jaar opnieuw aan, wordt opnieuw een inschrijvingsbijdrage betaald. De eerste maandelijkse bijdrage dient betaald te worden uiterlijk op het ogenblik van het aangaan van het lidmaatschap. De maandelijkse bijdrage (vanaf de tweede maandelijkse bijdrage) is betaalbaar uiterlijk de 1ste werkdag van iedere maand en is vanaf dat ogenblik tevens opeisbaar. De betaling van de maandelijkse bijdrage dient te geschieden via domiciliëring of contant. De beurtenkaart dient altijd contant betaald te worden. Bij contante betaling dienen de maandelijkse bijdragen of de bijdrage voor de beurtenkaart voor de periode of beurten zoals overeengekomen bij inschrijving in één som betaald te worden, dit uiterlijk bij het eerste bezoek aan de club.

d. Indien het lid kiest voor betaling via domiciliëring dient op het ogenblik van inschrijving het bankrekeningnummer kenbaar te worden gemaakt. Hiermee geeft het lid de toestemming aan :

– FAST FITNESS om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid om de rekening van het lid te debiteren;

– zijn betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren volgens de opdrachten van FAST FITNESS.

Indien de debitering niet is doorgegaan of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo binnen de 14 dagen te vereffenen. Indien het lid na 1 maand nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren, wordt € 7 administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het lid de debitering weigert.

e. De FAST FITNESS lidkaart wordt buiten werking gesteld zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. In dat geval, kan het lid de toegang tot de FAST FITNESS vestiging worden geweigerd. FAST FITNESS zal het lid hiervan per e-mail of aangetekend schrijven verwittigen. Rekening houdende met artikel 2.c. zijn de nog openstaande, vervallen maandelijkse bijdragen zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.

f. FAST FITNESS behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen. Tenminste 1 maand voor de aanpassing worden de leden hiervan in kennis gesteld.

g. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement of de beurtenkaart biedt, vindt geen terugbetaling van het lidmaatschap plaats.

Art.3: Openingstijden.
a. FAST FITNESS behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.

Art. 4: Groepslessen.
a. Reservaties voor de groepslessen zijn verplicht en gebeuren via de website, telefonisch of in de club.

b. FAST FITNESS behoudt zich het recht voor om het uurrooster te wijzigen. De wijzigingen worden op de website aangekondigd, zodat de klant steeds het juiste uurrooster kan consulteren. Annulatie van de lessen gebeurt via e-mail, SMS of in de club. Alle lessen staan op de website en hangen uit in de club. De lesuurroosters worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door FAST FITNESS te leveren dienst.

c. Afmelden voor een les gebeurt telefonisch, via de website of in de club en dient ten laatste 2 uur voor aanvang van de les te geschieden. Bij geen of te late afmelding wordt de beurt toch aangerekend. Als driemaal geen of te late afmelding heeft plaatsgevonden, kan het lid gedurende 1 maand geen lessen meer reserveren. De registratie door FAST FITNESS van een eerdere te late afmelding of van het ontbreken van een afmelding, wordt gedurende 3 maanden bijgehouden.

Art.5: Opschorting en beëindiging.
a. Het lidmaatschap waarbij de overeengekomen looptijd in één keer is vooruitbetaald eindigt van rechtswege. De overeenkomst met domiciliëring kan enkel na de minimale looptijd rechtsgeldig worden stopgezet. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan het lid zijn lidmaatschap maandelijks beëindigen, mits het respecteren van een opzeggingstermijn van één kalendermaand.

b. Het lidmaatschap via domiciliëring kan binnen de contractueel afgesproken termijn alsnog vroegtijdig worden stopgezet, mits een opzeggingstermijn van één kalendermaand in acht te nemen en een verbrekingsvergoeding van 2 maanden. Deze vergoeding dient onmiddellijk te worden betaald bij stopzetting van de overeenkomst.

c. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door zijn lidmaatschap op te zeggen via info@fastfitness.be of in een aangetekende brief gericht aan FAST FITNESS, Toekomststraat 16, 9800 Deinze of in de club een stopzettingsdocument in te vullen en te ondertekenen.

d. Elk geldig lid kan maximum 1 keer per jaar gedurende de ononderbroken periode van maximaal 1 maand zijn lidmaatschap opschorten. Het abonnement wordt dan met eenzelfde periode verlengd. Gedurende die periode is geen maandbijdrage verschuldigd. Tijdens deze opschortingsperiode heeft het lid geen toegang tot de club. Het lid dat van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet dit voorafgaand meedelen in de club. Duurt de periode van opschorting langer dan 1 maand, dan is een medisch attest vereist.

e. Het lidmaatschap kan zonder opzeg en zonder vergoeding door het lid worden beëindigd in geval van een medisch letsel waardoor het voor het lid definitief onmogelijk is om nog te sporten of te fitnessen. Dit geval van overmacht dient bevestigd te worden met een medisch attest.

f. FAST FITNESS behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. FAST FITNESS zal het lid hiervan per e-mail of aangetekend schrijven verwittigen. Rekening houdende met artikel 2.c. zijn de nog openstaande lidmaatschapsbijdragen zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.

Art.6: Risico en aansprakelijkheid.
a. Noch FAST FITNESS, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van FAST FITNESS, haar medewerkers of haar aangestelden. Het gebruiken van de door FAST FITNESS ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.

b. Noch FAST FITNESS, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club, behoudens in gevolge opzet of grove schuld in hoofde van FAST FITNESS, haar medewerkers of haar aangestelden. Het lid dient zijn waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor ter beschikking zijnde kasten.

c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van FAST FITNESS of van haar aangestelde.

Art.7: Huisregels.
a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van FAST FITNESS en hiernaar te handelen. Voor het betreden van de lokalen, verbindt de klant zich er toe kennis van de huisregels te nemen.

b. De algemene voorwaarden, privacyverklaring en de huisregels van FAST FITNESS staan op de website en zijn in de FAST FITNESS club op te vragen.

Art. 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze.
a. FAST FITNESS is de handelsbenaming van de fitnessactiviteit die uitgebaat wordt door Jan Boone, Toekomststraat 16, 9800 Deinze. Telkens wanneer in huidige algemene voorwaarden en privacyverklaring verwezen wordt naar FAST FITNESS, is deze bepaling eveneens van toepassing op Jan Boone.

b. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een lid en FAST FITNESS aangegaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

c. FAST FITNESS streeft ernaar om geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en FAST FITNESS, zo veel mogelijk op buitengerechtelijke wijze te beslechten. Kan dat niet, dan is enkel een rechter in de rechtbank van het arrondissement van Gent of van de uitbatingszetel bevoegd.

d. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de huisregels van FAST FITNESS te kennen en te aanvaarden.

e. FAST FITNESS is gerechtigd de huisregels, de algemene voorwaarden en de privacyverklaring te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden en privacyverklaring gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art.2 b. van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

Art. 9: Medische toestand.
a. Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.

b. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.

PRIVACYVERKLARING.

FAST FITNESS gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR) ten opzichte van de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens van EU-burgers.

a. FAST FITNESS verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Beeldmateriaal (foto, film)
 • IP-adres
 • Gegevens over uw surfgedrag
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch

b. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fastfitness.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op uw opdracht. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door u verstrekte informatie aangaande aspecten van uw gezondheid.

c. Waarom we gegevens nodig hebben
FAST FITNESS verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw inschrijving
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Beveiliging en bewaking

FAST FITNESS analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

FAST FITNESS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

FAST FITNESS verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen.

d. Hoe lang we gegevens bewaren
FAST FITNESS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximum 2 jaar na stopzetting van het lidmaatschap.

e. Delen met anderen
FAST FITNESS verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FAST FITNESS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

f. In kaart brengen websitebezoek
FAST FITNESS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FAST FITNESS gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

g. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fastfitness.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. FAST FITNESS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

h. Beveiliging
FAST FITNESS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal FAST FITNESS u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

i. Klachten
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via info@fastfitness.be. Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich ook wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).